năm kế tiếp trong Tiếng Anh là gì?

năm kế tiếp trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ năm kế tiếp sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • năm kế tiếp

    years in a row