năm liên tục trong Tiếng Anh là gì?

năm liên tục trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ năm liên tục sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • năm liên tục

    years in a row