năm nhuần trong Tiếng Anh là gì?

năm nhuần trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ năm nhuần sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • năm nhuần

    xem năm nhuận

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • năm nhuần

    leap year