năm phần trong Tiếng Anh là gì?

năm phần trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ năm phần sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • năm phần

    * ttừ

    pentamerous