năm tý trong Tiếng Anh là gì?

năm tý trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ năm tý sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • năm tý

    year of the mouse