năm đói trong Tiếng Anh là gì?

năm đói trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ năm đói sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • năm đói

    year of famine