năm cánh trong Tiếng Anh là gì?

năm cánh trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ năm cánh sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • năm cánh

    * ttừ

    pentapetalous