năm là trong Tiếng Anh là gì?

năm là trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ năm là sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • năm là

    * phó từ fifthly