năm sửu trong Tiếng Anh là gì?

năm sửu trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ năm sửu sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • năm sửu

    year of the ox

    năm 1997 là năm sửu the year 1997 is the year of the ox