năm góc trong Tiếng Anh là gì?

năm góc trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ năm góc sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • năm góc

    * ttừ

    pentangular