năm kia trong Tiếng Anh là gì?

năm kia trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ năm kia sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • năm kia

    the year before last

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • năm kia

    The year before last

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • năm kia

    the year before last