năm quyển đầu của kinh cựu ước trong Tiếng Anh là gì?

năm quyển đầu của kinh cựu ước trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ năm quyển đầu của kinh cựu ước sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • năm quyển đầu của kinh cựu ước

    * dtừ

    pentateuch