năm năm một lần trong Tiếng Anh là gì?

năm năm một lần trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ năm năm một lần sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • năm năm một lần

    * ttừ

    quinquennial