lấy xe trong Tiếng Anh là gì?

lấy xe trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lấy xe sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • lấy xe

    to pick up a car