lấy xác trong Tiếng Anh là gì?

lấy xác trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lấy xác sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lấy xác

    to collect corpses