lấy đầu trong Tiếng Anh là gì?

lấy đầu trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lấy đầu sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lấy đầu

    behead, take somebody's head

    treo giải lấy đầu ai set a prize on somebody's head