lấy thư trong Tiếng Anh là gì?

lấy thư trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lấy thư sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lấy thư

    (nói về bưu tá) to clear the postbox; to collect the mail/post

    mỗi ngày bưu điện lấy thư ba lần there are three collections a day