lấy hồ trong Tiếng Anh là gì?

lấy hồ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lấy hồ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lấy hồ

    take a cut