lấy cớ trong Tiếng Anh là gì?

lấy cớ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lấy cớ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • lấy cớ

  xem viện cớ

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • lấy cớ

  use as a pretext

  lấy cớ nhức đầu không đi học: To use as a pretext a headache not to go to school

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • lấy cớ

  under the pretext of