lấy thế trong Tiếng Anh là gì?

lấy thế trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lấy thế sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lấy thế

    presuming authority, abusing power

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • lấy thế

    to take up a position