lấy ráo trong Tiếng Anh là gì?

lấy ráo trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lấy ráo sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lấy ráo

    all taken away