lấy chỗ trong Tiếng Anh là gì?

lấy chỗ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lấy chỗ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lấy chỗ

    (cho) make way (to), make room for

    cảnh sát dẹp đám đông lùi lại để lấy chỗ cho đám rước the police moved the crowd back to make room for the procession