lấy có trong Tiếng Anh là gì?

lấy có trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lấy có sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lấy có

    xem chiếu lệ