lấy lội trong Tiếng Anh là gì?

lấy lội trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lấy lội sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lấy lội

    * ttừ

    muddy