lấy vào trong Tiếng Anh là gì?

lấy vào trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lấy vào sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lấy vào

    (sự...) intake

    số sinh viên lấy vào& an intake of student