lấy ai trong Tiếng Anh là gì?

lấy ai trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lấy ai sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lấy ai

    * thngữ

    to take sb in marriage