lấy le trong Tiếng Anh là gì?

lấy le trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lấy le sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • lấy le

    proud