lấy đà trong Tiếng Anh là gì?

lấy đà trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lấy đà sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lấy đà

    to take a run-up; to get up speed