lấy hết trong Tiếng Anh là gì?

lấy hết trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lấy hết sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lấy hết

    * ngđtừ

    re-collect

    * thngữ

    to sweep everything into one's net