lấy tin trong Tiếng Anh là gì?

lấy tin trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lấy tin sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lấy tin

    collect news or information