lấy từ trong Tiếng Anh là gì?

lấy từ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lấy từ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • lấy từ

    to take from