lấy để trong Tiếng Anh là gì?

lấy để trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lấy để sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lấy để

    (indicatiog an activity done repeatedly and with force)

    nói lấy nói để talk without letting anyone get a word in edgewise