lấy làm trong Tiếng Anh là gì?

lấy làm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lấy làm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lấy làm

    to feel

    lấy làm ngạc nhiên/hổ thẹn/hài lòng to feel surprised/ashamed/satisfied

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • lấy làm

    to feel