lấy số trong Tiếng Anh là gì?

lấy số trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lấy số sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lấy số

    (tử vi) to have horoscopes cast