lấy hơi trong Tiếng Anh là gì?

lấy hơi trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lấy hơi sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lấy hơi

    take a breath