lấy máu trong Tiếng Anh là gì?

lấy máu trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lấy máu sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lấy máu

    * đtừ bleed