lấy mất trong Tiếng Anh là gì?

lấy mất trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lấy mất sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lấy mất

    * đtừ shear

    * ngđtừ

    bereave