lấy cắp trong Tiếng Anh là gì?

lấy cắp trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lấy cắp sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lấy cắp

    to steal

    lấy cắp tài liệu mật to steal secret documents

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • lấy cắp

    to steal