lấy lời trong Tiếng Anh là gì?

lấy lời trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lấy lời sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • lấy lời

    to use words, choose words