lấy đi trong Tiếng Anh là gì?

lấy đi trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lấy đi sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lấy đi

    to remove; to take away