lấy hẹn trong Tiếng Anh là gì?

lấy hẹn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lấy hẹn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lấy hẹn

    take appointment