lấy đắt trong Tiếng Anh là gì?

lấy đắt trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lấy đắt sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lấy đắt

    to overcharge

    lần sau đừng lấy đắt tôi don't overcharge me next time