lấy ý trong Tiếng Anh là gì?

lấy ý trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lấy ý sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • lấy ý

    to be derived