lấy sức trong Tiếng Anh là gì?

lấy sức trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lấy sức sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lấy sức

    to gather strength

    lấy sức lại to regain strength