lấy hạt trong Tiếng Anh là gì?

lấy hạt trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lấy hạt sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lấy hạt

    * đtừ seed