lấy gân trong Tiếng Anh là gì?

lấy gân trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lấy gân sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • lấy gân

    to flex one’s muscles