lấy tên trong Tiếng Anh là gì?

lấy tên trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lấy tên sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • lấy tên

    to take a name