lấy vần trong Tiếng Anh là gì?

lấy vần trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lấy vần sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lấy vần

    rhyme