lấy cung trong Tiếng Anh là gì?

lấy cung trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lấy cung sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • lấy cung

  to question; to interrogate

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • lấy cung

  * verb

  to question, to interrogate

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • lấy cung

  to question, interrogate