lấy lệ trong Tiếng Anh là gì?

lấy lệ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lấy lệ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lấy lệ

    xem chiếu lệ

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • lấy lệ

    for form's shake, perfunctorily

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • lấy lệ

    as a matter of form, for form’s sake, perfunctorily, for the sake of formality